Våra åsikter A-Ö

Abort
Ung Vänster försvarar den svenska abortlagstiftningen som innebär att kvinnor har rätt att själva välja om de vill göra abort eller föda barn. Det är en viktig fråga för kvinnors makt över sin egen kropp och sitt eget liv. Läs mer här.

Antirasism
Rasismen har sedan lång tid varit en del av klassamhället, både vad gäller samhällets strukturer och produktion av ideologi. Därför kan man säga att dagens klassamhälle är ett rasistiskt klassamhälle. Läs mer här.

Arbetslöshet
Det finns flera sätt att lösa arbetslösheten. Det ge­mensamma för alla dessa åtgärder är att man måste satsa sig ur en lågkonjunktur, inte tvärtom. Ung Vänster vill anställa fler personer i offentlig sektor, något som i förlängningen också skapar fler jobb i andra delar av ekonomin. Läs mer här.

Arbetsrätt
Ung Vänster vill förstärka arbetsrätten. Svenskt Näringsliv och de borgerliga partierna går alltid till hårda angrepp mot arbetsrättslagstiftningen och då i synnerhet LAS (Lagen om anställningsskydd). De hävdar att lagen står i vägen för nya jobb. Detta är en ren lögn i egenintresse.Läs mer här.

A-kassa
A-kassan är till både för att den som har oturen att bli arbetslös ska ha en trygghet, men den är också ett skydd för alla som har jobb. En försämrad a-kassa hotar tryggheten för alla löntagare. Tryggheten är viktig för oss alla, vem som helst kan drab­bas av arbetslöshet. Läs mer här.

Asyl- och flyktingpolitik
Sverige har länge haft en alldeles för hård asyl- och flyktingpolitik. Vi har skickat människor tillbaka till tortyr, krig och förtryck. Det är inte värdigt ett land som Sverige. Ung Vänster står för en generös flyktingpolitik byggd på solidaritet. Alla människor skall ha rätt att söka asyl i vårt land och alla som faller in under FN:s flyktingkonvention skall få stanna. Läs mer här.

Betyg
Är betygen enda skälet till att du studerar? I så fall har skolan misslyckats. De saker du läser in för att skriva ner på provet har du glömt fullständigt fem år senare. Att lära sig saker långsiktigt fungerar bara om läraren lyckas göra ämnet intressant­ och då krävs en helt annan skola, som bygger på dina erfarenheter och vad du är intresserad av. Läs mer här.

Bostadspolitik
Att inte kunna flytta hemifrån är ett stort problem för många ungdomar. Anledningen är att det byggs alldeles för få bostäder i Sverige – framförallt byggs det inte tillräckligt många hyresrätter med rimliga hyror som vi unga har råd med. Istället får många unga flytta runt mellan olika osäkra andrahandskontrakt, bo på kompisens soffa eller hemma hos sina föräldrar i flera år mot sin vilja. Läs mer här.

Brott och straff
När tidningarna skriver larmrapporter om ökad kriminalitet ropar många på fler poliser och större batonger. Vi menar att man måste angripa kriminalitetens orsaker. Och kriminalitetens orsaker är inte att det finns för lite polis. Läs mer här.

Djurhållning
Ung Vänster vill se en humanare djurhållning än vad som ofta är fallet idag. Utgångspunkten ska vara att djurskyddslagen ska följas. Där slås det bl a fast att djur ska ”hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.” (1998, §4) Detta betyder bland annat att vi vill förbjuda pälsfarmningen i Sverige. Ung Vänster kräver också att de långa djurtransporterna inom EU stoppas. Läs mer här.

Droger
Drogmissbruket har ökat i Sverige idag. Det finns flera orsaker till detta, men huvudorsaken i ett utpräglat klassamhälle är givetvis bristen på jobb, välfärd och meningsfull fritid. I ett otryggt samhälle kommer drogkonsumtionen att öka. Vi har skyhög arbetslöshet, än högre för ungdomar, utsortering redan i skolan, bostadsbrist i storstäderna. Möjligheterna till behandling och rehabilitering har minskat liksom förtroendet för den officiella alkohol- och narkotikapolitiken. Läs mer här.

Ekonomisk demokrati
Sverige är en demokrati, men den demokratin gäller bara utanför företagens portar. Makten över ekonomin ligger i överklassens händer. De stora företagsägarna i Sverige får allt mer makt, genom att allt färre äger allt mer. Detta sker på bekostnad av vanliga människors inflytande över samhällsutvecklingen. Internationellt sluter sig också kapitalet samman mot länder och regeringar. Läs mer här.

EU
Ung Vänster är emot Sveriges medlemskap i EU. Framförallt är det en demokratifråga. I och med att vi är medlemmar i EU, har mycket makt flyttats från svenska folket, till byråkrater i Bryssel, som vi varken kan välja eller avsätta. När beslut flyttas till en nivå där vi inte har insyn, minskar möjligheterna för människor att påverka politiken. Det riskerar i förlängningen att tilltron till demokratin minskar, eftersom besluten ändå tas över huvudet på folk. Läs mer här.

EMU
År 2003 var Ung Vänster en av de mest aktiva organisationerna i folkomröstningen om EMU, där vi på nej-sidan vann en tydlig seger. EMU, EU:s ekonomiska och monetära union, är precis som själva unionen, ett demokratiskt problem. När ett land går med i EMU, frånsäger man sig makten över landets ekonomi. Istället ska icke-folkvalda ekonomer i EU avgöra i viktiga ekonomiska frågor, som bland annat påverkar ländernas möjlighet att bekämpa arbetslösheten. Läs mer här.

Facket
Facket finns till för att förbättra villkor, löner och rättigheter för alla som jobbar. Facket består av över en och en halv miljon människor, som gått samman för att bli starkare på arbetsmarknaden, så att arbetsgivarna inte ska ha all makt att avgöra vilken lön han vill ge eller hur de anställda ska jobba. Läs mer här.

Feminism
Ung Vänster är ett feministiskt förbund. Det innebär att vi ser att det finns orättvisor mellan kvinnor och män som vi vill förändra. Vårt mål är ett jämställt samhälle, där det inte ska spela någon roll om man är kille eller tjej, för vilka livsvillkor och möjligheter man har. Läs mer här.

Fildelning
Fildelning för privat bruk borde uppmuntras och legaliseras. Det går inte att stoppa teknikutvecklingen genom att göra en hel ungdomsgeneration kriminella, när vi delar musik, film eller spel på nätet. Läs mer här.

Fritid
Det är viktigt att tillgången till fritidssysselsättningar och kultur inte är beroende av att man ska kunna betala höga avgifter för att hålla på med en idrott, ha någonstans att hänga efter skolan eller spela musik. Läs mer här.

Friskolor
När den borgerliga regeringen i början på 1990-talet öppnade upp för friskolor att etablera sig, skapade man ett mycket frikostigt regelverk för kommersiella skolföretag att etablera sig. Idag ser vi konsekvenserna av den skolmarknad högern har skapat. Läs mer här.

Försvaret
Vi vill att försvaret ska bygga på en allmän och könsneutral värnplikt. Ett värnpliktssystem skapar en bättre folklig förankring och skapar bättre förutsättningar för att militären utgörs av människor med olika bakgrunder och åsikter. Läs mer här.

HBT
Homo- och bisexuella ska ha samma rättigheter som heterosexuella. Vi anser att alla människor själva skall få välja vilken sexuell relation de vill leva i och vi motverkar diskriminering av HBT-personer. Läs mer här.

Integritet
I efterdyningarna av attackerna mot World Trade Centre 11 september 2001, har kontroll och övervakning av privatpersoner blivit allt vanligare. Med argumentet att man vill bekämpa terrorism, har övervakningslagar instiftats i många länder, inklusive Sverige. Läs mer här.

Internationell solidaritet
Kapitalismen är internationell. Världshandeln sker på de stora företagens villkor och de mäktiga industriländerna dikterar reglerna åt de maktlösa länderna i syd. Internationell solidaritet betyder aktiv solidaritet med människor på flykt undan krig, förtryck och fattigdom. Läs mer här.

Integration
Debatten om hur invandrare ska integreras i det svenska samhället utgår ofta ifrån felaktiga och rasistiska perspektiv. När utgångspunkten är att invandrare är ovilliga att integrera sig, föreslås populistiska lösningar som går ut på hårdare tag och strängare regler. Det underblåser rasism och bidrar till stigmatisering och uteslutning. Läs mer här.

Miljö
Mänskligheten står inför en katastrof av globala proportioner. Den rika världens överdrivna användande av fossila bränslen leder till stigande havsnivåer, extrem torka, smältande polarisar, resurskonflikter och flyktingkatastrofer, vilket än så länge främst drabbar den fattiga världen, där människor tvingas på flykt. Läs mer här.

Skatter
Att ta ut skatter är det mest rättvisa och solidariska sättet att tillsammans betala för sådant vi alla behöver: skola, förskolor, sjukvård, äldreomsorg med mera. Att vi har ett system med relativt höga skatter, som bekostar en stor generell välfärd är det som gör Sverige till ett relativt jämlikt land. Läs mer här.

Skola
Sverige har alla förutsättningar för att ha världens bästa skola, för alla elever. Tyvärr låter man idag stora resurser försvinna ur skolan för att istället gå till vinster i friskoleföretag, och man har länge låtit bli att satsa på att anställa fler lärare och annan personal. Läs mer här.

Socialism
Ung Vänster vill förändra samhället i grunden. Vi vill skapa ett socialistiskt samhälle, där människor har makten över sitt arbete, sitt liv och samhället. Kapitalets makt måste brytas. Vår framtid skall inte styras av de som råkat födas av rika och mäktiga föräldrar. Läs mer här.